Четвер, 17.10.2019, 23:25
Вітаю Вас Гість | RSS
Вхід на сайт
Пошук
Статистика сайта

Кабінет інформатики

 Перелік необхідної документації

 Загальна нормативно-правова база

1. Закон України «Про освiту».

2. Закон України «Про загальну середню освiту».

3. Типовi правила внутрiшнього розпорядку для працiвникiв державних навчально-виховних закладiв України.

 Документацiя кабiнету iнформатики

1. Положення про навчальнi кабiнети.

2. Положення про кабiнет iнформатики.

3. Паспорт кабiнету iнформатики.

4. Правила користування кабiнетом iнформатики учнями.

5. Графiк роботи кабiнету.

6. Книга облiку стану навчально-методичного забезпечення кабiнету iнформатики.

7. Інвентарна книга матерiальних цiнностей.

8. Картотека електронних засобiв навчального призначення (ЕЗНП).

9. Перелiк електронних засобiв навчального призначення (ЕЗНП).

10. Перспективний план роботи кабiнету iнформатики (на 5 рокiв).

11. План роботи кабiнету на навчальний рiк.

12. Наказ МОН «Про затвердження вимог до специфiкацiї НКК кабiнетiв iнформатики та ІКТ навчання для навчальних закладiв системи загальної середньої освiти».

13. Акт уведення в експлуатацiю НКК.

14. Паспорт НКК.

15. Схема ЛОМ класу.

16. Схема ЛОМ школи.

17. Копiя наказу по школi про призначення завiдуючого кабiнетом iнформатики та ІКТ.

 Санiтарно-гiгiєнiчнi вимоги

1. Санiтарнi норми для кабiнету iнформатики.

Наказ МОЗУ №709 від 26.06.2017 Про визнання такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98

2. Санiтарний паспорт кабiнету iнформатики.

 Технiка безпеки та охорона працi

1. Правила пожежної безпеки для закладiв, установ i органiзацiй системи освiти України.

2. Правила безпечної експлуатацiї електроустановок споживачiв.

3. Акт введення в експлуатацiю кабiнету iнформатики (оформлюється пiд час створення чи переобладнання кабiнету. До складу комiсiї також входять представники вiдповiдних органiв державного нагляду: охорони працi, пожежної безпеки, СЕС).

4. Акт-дозвiл на проведення занять у кабiнетi iнформатики, який оформлюється перед початком нового навчального року.

5. Акт перевiрки заземлення.

6. Правила безпеки пiд час навчання в кабiнетах iнформатики навчальних закладiв системи загальної середньої освiти.

7. Інструкцiя з охорони працi пiд час роботи в кабiнетi iнформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй навчання.

8. Інструкцiя з охорони працi, пожежної безпеки пiд час проведення занять у комп’ютерному класi.

9. Інструкцiя з пожежної безпеки в кабiнетi.

10. Правила поведiнки в кабiнетi iнформатики школи.

11. Правила безпеки пiд час навчання в кабiнетах iнформатики.

12. Журнал проведення iнструктажу з технiки безпеки в комп’ютерному класi.

13. Програма первинного iнструктажу з питань охорони працi з учнями в кабiнетi.

14. Порядок проведення та реєстрацiї iнструктажiв з безпеки життєдiяльностi.

15. Посадова iнструкцiя для вчителя iнформатики.

16. Функцiональнi обов’язки вчителя iнформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй.

17. Комплекси фiзкультурних пауз (зняття зорової та статичної втоми).

18. План евакуацiї з кабiнету в аварiйних ситуацiях.

19. Стенд з охорони працi з розмiщенням основних документiв.

А також:

20. Iнструкцiя з охорони працi №27 під час роботи з ПК

21.  Інструкція з охорони праці № ___  вчителя інформатики навчального закладу

22. Iнструкцiя з охорони працi №17 для користувачів комп’ютерами

23. Iнструкцiя з охорони працi №75 під час роботи на копіювальних апаратах

 Навчально-методичне забезпечення кабiнету викладання iнформатики

1. Державний стандарт базової повної i середньої освiти. Освiтня галузь «Технологiя».

2. Інформатика. Програми для загальноосвiтнiх навчальних закладiв. 

3. Інформатика. Програми для профiльного навчання та допрофiльної пiдготовки.— К.: BHV, 2009.

4. Інформатика. Навчальна програма для учнiв 10–11 класiв ЗНЗ. Академiчний рiвень.

5. Інформатика. Навчальна програма для учнiв 10–11 класiв ЗНЗ. Рiвень стандарту.

6. Інформатика. Навчальна програма для учнiв 9 класу ЗНЗ.

7. Навчальна програма поглибленого вивчення iнформатики для учнiв 8–11 класiв ЗНЗ.

8. Методичнi рекомендацiї щодо вивчення iнформатики у 200_/200_ навчальному роцi.

9. Перелiк навчальних програм, пiдручникiв та навчально-методичних посiбникiв, рекомендованих Мiнiстерством освiти i науки України, для використання в основнiй i старшiй школi загальноосвiтнiх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 200_/200_ навчальному роцi.

10. Пiдручники та навчальнi посiбники, науково-методичнi i науково-популярнi журнали.

11. Матерiали педагогiчного досвiду.

12. Розробки урокiв та позаурочних заходiв.

13. Інструкцiї до лабораторних та практичних робiт.

14. Тематична картотека засобiв навчання i навчального обладнання.

15. Методичнi рекомендацiї щодо облаштування i використання кабiнету iнформатики та iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй загальноосвiтнiх навчальних закладiв.

16. Історiя розвитку інформатики.

17. Стенди постiйної i змiнної експозицiї, таблицi.

 Стенди

Постiйної експозицiї:

• державна символiка;

• портрети видатних учених галузi;

• правила поведiнки учнiв у кабiнетi;

• розклад роботи кабiнету;

• правила безпеки життєдiяльностi;

• правила протипожежної безпеки;

• основнi етапи розвитку галузi з обов’язковим видiленням здобуткiв української науки i технiки;

довiдковi матерiали, перелiк основних клавiатурних командних комбiнацiй тощо (у виглядi плакатiв i таблиць);

• схема ЛОМ кабiнету;

• схема ЛОМ навчального закладу;

• зразки апаратних складових обчислювальних систем.

 Змiнної експозицiї:

• матерiали до тем, що вивчаються;

• матерiали про вчених;

• матерiали про новiтнi розробки в галузi iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй;

• результати експериментальної i дослiдницької роботи учнiв;

• кращi роботи учнiв.

(Матерiали експозицiй змiнюються пiд час переходу до вивчення нової теми.)

 Оплата працi

1. Порядок подiлу класiв на групи пiд час вивчення окремих предметiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах.

2. Інструкцiя про порядок нарахування заробiтної плати працiвникам освiти.

 Позаштатнi ситуацiї

1. Порядок надання першої допомоги.

2. Дiї в позаштатних ситуацiях.

 

Даний перелік передруковано з книги Лещук І.М. - Кабінет інформатики, яку можна завантажити безкоштовно з різних джерел Інтернета

Збірник нормативних документів для кабінету інформатики

Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики